Menu

Disclaimer

CivCon B.V. heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor CivCon B.V. zijn verontschuldigingen aanbiedt. CivCon B.V. geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

CivCon B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van CivCon B.V., en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van CivCon B.V.. CivCon B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van CivCon B.V. wordt verkregen.

Bezoekers van de website van CivCon B.V. die informatie verschaffen aan CivCon B.V., gaan ermee akkoord dat CivCon B.V. onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat CivCon B.V. zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan CivCon B.V.) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.

test
CivCon B.V., postbus 39, 8200 AA Lelystad , info@civcon.nl